سرور تیم اسپیک با یاتکا اختصاصی تا 24 ساعت امکان بازگشت وجه پرداختی

سرور تیم اسپیک 16 اسلات با یاتکا اختصاصی
10,000تومان ماهانه
قابلیت دسترسی به پنل یاتکا
قابلیت گرفتن بک اپ از سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
قابلیت انداختن بک اپ روی سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
دارای کوئری 100 و اصلی تیم اسپیک
قابلیت استفاده از تعداد کوئری نامحدود
امکان اتصال زیر دامنه به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال دامنه شما به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال موزیک بات سینوس و بات و انواع بات های دیگه به سرور تیم اسپیک
قابلیت پشتیبانی از تمامی نسخه های تیم اسپیک
و برخی امکانات دیگر.......
سرور تیم اسپیک 32 اسلات با یاتکا اختصاصی
15,000تومان ماهانه
قابلیت دسترسی به پنل یاتکا
قابلیت گرفتن بک اپ از سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
قابلیت انداختن بک اپ روی سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
دارای کوئری 100 و اصلی تیم اسپیک
قابلیت استفاده از تعداد کوئری نامحدود
امکان اتصال زیر دامنه به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال دامنه شما به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال موزیک بات سینوس و بات و انواع بات های دیگه به سرور تیم اسپیک
قابلیت پشتیبانی از تمامی نسخه های تیم اسپیک
و برخی امکانات دیگر.......
سرور تیم اسپیک 64 اسلات با یاتکا اختصاصی
20,000تومان ماهانه
قابلیت دسترسی به پنل یاتکا
قابلیت گرفتن بک اپ از سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
قابلیت انداختن بک اپ روی سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
دارای کوئری 100 و اصلی تیم اسپیک
قابلیت استفاده از تعداد کوئری نامحدود
امکان اتصال زیر دامنه به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال دامنه شما به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال موزیک بات سینوس و بات و انواع بات های دیگه به سرور تیم اسپیک
قابلیت پشتیبانی از تمامی نسخه های تیم اسپیک
و برخی امکانات دیگر.......
سرور تیم اسپیک 128 اسلات با یاتکا اختصاصی
25,000تومان ماهانه
قابلیت دسترسی به پنل یاتکا
قابلیت گرفتن بک اپ از سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
قابلیت انداختن بک اپ روی سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
دارای کوئری 100 و اصلی تیم اسپیک
قابلیت استفاده از تعداد کوئری نامحدود
امکان اتصال زیر دامنه به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال دامنه شما به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال موزیک بات سینوس و بات و انواع بات های دیگه به سرور تیم اسپیک
قابلیت پشتیبانی از تمامی نسخه های تیم اسپیک
و برخی امکانات دیگر.......
سرور تیم اسپیک 256 اسلات با یاتکا اختصاصی
28,000تومان ماهانه
قابلیت دسترسی به پنل یاتکا
قابلیت گرفتن بک اپ از سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
قابلیت انداختن بک اپ روی سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
دارای کوئری 100 و اصلی تیم اسپیک
قابلیت استفاده از تعداد کوئری نامحدود
امکان اتصال زیر دامنه به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال دامنه شما به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال موزیک بات سینوس و بات و انواع بات های دیگه به سرور تیم اسپیک
قابلیت پشتیبانی از تمامی نسخه های تیم اسپیک
و برخی امکانات دیگر.......
سرور تیم اسپیک 512 اسلات با یاتکا اختصاصی
32,000تومان ماهانه
قابلیت دسترسی به پنل یاتکا
قابلیت گرفتن بک اپ از سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
قابلیت انداختن بک اپ روی سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
دارای کوئری 100 و اصلی تیم اسپیک
قابلیت استفاده از تعداد کوئری نامحدود
امکان اتصال زیر دامنه به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال دامنه شما به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال موزیک بات سینوس و بات و انواع بات های دیگه به سرور تیم اسپیک
قابلیت پشتیبانی از تمامی نسخه های تیم اسپیک
و برخی امکانات دیگر.......
سرور تیم اسپیک 1024 اسلات با یاتکا اختصاصی
35,000تومان ماهانه
قابلیت دسترسی به پنل یاتکا
قابلیت گرفتن بک اپ از سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
قابلیت انداختن بک اپ روی سرور تیم اسپیک توسط خود کاربر
دارای کوئری 100 و اصلی تیم اسپیک
قابلیت استفاده از تعداد کوئری نامحدود
امکان اتصال زیر دامنه به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال دامنه شما به سرور تیم اسپیک
امکان اتصال موزیک بات سینوس و بات و انواع بات های دیگه به سرور تیم اسپیک
قابلیت پشتیبانی از تمامی نسخه های تیم اسپیک
و برخی امکانات دیگر.......