سرور تیم اسپیک 16 نفره
5,000تومان ماهانه
کوئری رایگان
زیردامنه رایگان
امکان اتصال دامنه شما
دارای کمترین پکت
مخصوص دوستانی روی پینگ و پکت سرور حساسند
اتصال با فیلتر شکن و VPN
انتی دیداس اختصاصی
اتصال همه ی نسخه های تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک 32 نفره
8,000تومان ماهانه
کوئری رایگان
زیردامنه رایگان
امکان اتصال دامنه شما
دارای کمترین پکت
مخصوص دوستانی روی پینگ و پکت سرور حساسند
اتصال با فیلتر شکن و VPN
انتی دیداس اختصاصی
اتصال همه ی نسخه های تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک 64 نفره
10,000تومان ماهانه
کوئری رایگان
زیردامنه رایگان
امکان اتصال دامنه شما
دارای کمترین پکت
مخصوص دوستانی روی پینگ و پکت سرور حساسند
اتصال با فیلتر شکن و VPN
انتی دیداس اختصاصی
اتصال همه ی نسخه های تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک 128 نفره
12,000تومان ماهانه
کوئری رایگان
زیردامنه رایگان
امکان اتصال دامنه شما
دارای کمترین پکت
مخصوص دوستانی روی پینگ و پکت سرور حساسند
اتصال با فیلتر شکن و VPN
انتی دیداس اختصاصی
اتصال همه ی نسخه های تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک 512 نفره
18,000تومان ماهانه
کوئری رایگان
زیردامنه رایگان
امکان اتصال دامنه شما
دارای کمترین پکت
مخصوص دوستانی روی پینگ و پکت سرور حساسند
اتصال با فیلتر شکن و VPN
انتی دیداس اختصاصی
اتصال همه ی نسخه های تیم اسپیک
سرور تیم اسپیک 1024 نفره
20,000تومان ماهانه
کوئری رایگان
زیردامنه رایگان
امکان اتصال دامنه شما
دارای کمترین پکت
مخصوص دوستانی روی پینگ و پکت سرور حساسند
اتصال با فیلتر شکن و VPN
انتی دیداس اختصاصی
اتصال همه ی نسخه های تیم اسپیک